سوابق NDT پرسنل

۱- کارخانه گچ ساوه سیلوهای ۹۰۰ تنی
کنترل ابعادی، کنترل کیفیت و بازرسی در مرحله ساخت ونصب
۲- تونل اصلی سد البرز قالبهای تمام گرد به قطر ۸ متر
کنترل ابعادی، کنترل کیفیت و بازرسی در مرحله ساخت نصب
۳- پروژه تقطیر اتان مارون(عسلویه)
کنترل ابعادی، کنترل کیفیت و بازرسی در مرحله ساخت به وزن ۱۵۰۰ تن
۴- ساختمان اصلی مشانیر
کنترل ابعادی، کنترل کیفیت و بازرسی در مرحله ساخت و نصب وزن سازه ۴۰۰۰ تن
۵- ساختمانهای آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعههای خودرو(ایتراک)
کنترل ابعادی، کنترل کیفیت و بازرسی در مرحله ساخت و نصب
۶- سالن توربین و ساختمانهای کنترل ۶ واحد ۱۲۴ مگاواتی نیروگاه جنوب اصفهان
کنترل ابعادی، کنترل کیفیت و بازرسی در مرحله ساخت و نصب
۷- پروژه سرپرستی بانک ملت شعبه ۱۰ دی مشهد
بازرسی و تستهای غیر مخرب مرحله ساخت  وزن سازه ۱۸۰۰ تن
۸- پروژه پارکینگ شهرداری قاسمیه
تستهای غیر مخرب  وزن سازه ۱۴۰۰ تن
۹- پروژه شهید همت فاز B2
کنترل ابعادی، کنترل کیفیت و بازرسی در مرحله ساخت و نصب
۱۱-  پروژه ساختمان مسکونی سرو بلوک D بازرسی و تستهای غیر مخرب مرحله ساخت وزن سازه ۸۰۰ تن