خدمات NDT

* اجرای تستهای غیرمخرب VT ,RT ,PT ,MT ,UT بر روی پروژههای صنعتی.
* اجرای تستهای غیرمخرب (NDT) بر روی مخازن تحت فشار، بویلرهای و نیروگاهها.
* اجرای تستهای غیرمخرب بر روی استراکچرهای فلزی، برجها، پلها و ساختمانهای مسکونی و تجاری.
* صدور گواهی کیفیت و استحکام جوش مطابق با استاندارد AWS D1.1 جهت سازههای فلزی و ساختمانهای فلزی و ساختمانهای مسکونی و تجاری.
* انجام تستهای غیرمخرب بر روی خطوط لوله انتقال نفت و گاز.
* صدور گواهینامه صلاحیت جوشکاری.

MT TestingASC NDT TestingUT Testing