بازرسی فنی ساختمان

انجام بازرسیهای فنی ساختمان مطابق با سرفصلهای مقررات ملی ساختمان با کسب مجوز از وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ASC NDT Testing

 Logo_Nezam_Mohandesi