تست‌های بتن

انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مربوط به کلیه آزمایشهای بتن

۱ – نمونه‌گیری از بتن تازه(اعزام کارشناس و لوازم و انجام آزمایش روانی بتن «اسلامپ» و نمونه‌برداری توسط قالب‌های مکعبی یا استوانه‌ای)
۲ – نظارت برمراحل اضافه نمودن افزودنی‌های بتن
۳ – کنترل و نظارت بر دانه‌بندی بتن
۴ – تعیین مقاومتهای ۷ – ۲۸ – ۴۲ و ۹۰ روزه  نمونه‌های بتن با دستگاه پرس دیجیتال
۵ – تعیین مدول الاستیسیته بتن
۶ – انجام نمونه‌برداری از بتن(کرگیری)
۷ – تعیین مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت
۸ – تعیین سایز وموقعیت انجام آرماتورهای بتن اجرا شده
۹ – انجام عملیات کاشت آرماتور